அக்கினி கிறிஸ்தவ சபை

இந்த ஊழியங்களை உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளினாலும், ஜெபத்தினாலும் தாங்கும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.

Read More

ஊழிய விவரங்கள்

சபை ஊழியம்

மருத்துவமனை ஊழியம்

பெண்கள் ஊழியம்

தொலைபேசி ஊழியம்

இணையதள ஊழியம்

கடித ஊழியம்

தொலைகாட்சி ஊழியம்

சிறுவர் & வாலிபர் ஊழியம்

கைப்பிரதி ஊழியம்

கிராம ஊழியம்

கடித / புத்தக ஊழியம்

Read more